Skip to content

طرح های سال ۱۳۹۶

  طرح های سال ۱۳۹۶       

مجری طرح

ردیف 

بررسی نتایج رادیوگرافی ساده اندام ها و مقایسه آن با معاینه بالینی در بیماران ترومایي مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال ۱۳۹۶

دکتر حسینی نژاد

 

۱

بررسی فراوانی آسیب های ارتوپدی در بیماران ترومایی مراجعه کننده با آسیب عروقی به بيمارستان امام خميني ساري در سال هاي ۹۴-۹۵

دکتر غفاری

 

بررسی نتایج رادیوگرافی ساده اندام ها و مقایسه آن با معاینه بالینی در بیماران ترومایي مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال ۱۳۹۶

دکتر غفاری

۲

ررسی فراوانی آسیب های ارتوپدی در بیماران ترومایی مراجعه کننده با آسیب عروقی به بيمارستان امام خميني ساري در سال هاي ۹۴-۹۵

دکتر غفاری

۳

بررسی میزان شیوع اختلال پس از ضربه Posttraumatic stress disorder در بیماران دچارشکستگی دررفتگی ستون مهره ای کمری ناشی از سوانح جاده ای در بیمارستان امام ساری در سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

دکتر شایسته آذر

۴

تأثیر Tranexamic Acid موضعی در کاهش خونریزی پس از عمل در جراحی های خلفی ستون فقرات

دکتر سجاد شفیعی

۵

بررسی ضرورت انجام آزمایشات روتین در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری در سال ۱۳۹۷

دکتر حیسنی نژاد

۶

ارتباط بین سطح سرمی کلسی تونین با استئوپروز در خانم های ۷۰-۴۰ ساله

دکتر شایسته آذر

۷

مقایسه نتایج بالینی بین DHS و PFN در درمان جراحی شکستگیهای ناپایدار اینترتروکانتریک فمور

دکتر مانی محمودی

۸

سونوگرافی عصب اپتیک در تشخیص افزایش فشار مغز

دکتر بزرگی

۹

بررسی مقایسه نتایج عملکردی و رادیوگرافیک شکستگی گردن فمور pauwel type III با کارگذاری ۳ عدد پیچ کا..

دکتر محمودی

۱۰