Skip to content

سال 99

1.راهکارهای پیشگیری ازخطاوقصور پزشکی درارتوپدی                   مورخ: 10/7/99     دبیر علمی: دکترشایسته آذر

2. اقدامات لازم در زمان بروز کووید 19 برای بیماران استئوپروز   مورخ: 25/10/99    دبیر علمی: دکتر سلمان غفاری