Skip to content

فرم تصویب موضوع پایان نامه دانشجویی

 
مشخصات
دانشجو

 

 

  نام و نام خانوادگی :                                                                                        شماره شناسنامه :                                                                                                            تاریخ تولد :                              محل تولد : :                           ورودی ماه :                                                ورودی سال :                                                 مقطع :       دکترای عمومی                           کارشناسی ارشد  ( رشته :                   )     دکترای تخصصی بالینی ( رشته :                           )    ¨                                                                          دکترای تخصصی (PhD)  ( رشته :                  )   ¨

  نشانی  :    

  تلفن :      

 

 

موضوع

 

 

 

 

عنوان

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تخصص

امضاء

استاد راهنما

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

  موضوع فوق در تاریخ                                                                    در شورای پژوهشی                                                                                                                                      مورد تصویب قرار گرفت  و با شماره                                                                     در دفتر پایان نامه های    دانشکده ثبت گردید .

 

 

       کارشناس پژوهشی  :    

 

 

 معاونت پژوهشی دانشکده  :    

 

 

     امضاء :   

     

 امضاء:

   

 

 

 این پایان نامه در تاریخ                                                                                      با حضور استاد راهنما، استاد (اساتید) مشاور، داوران و معاون آموزشی    و پژوهشی بیمارستان/ دانشکده مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به ارزش علمی وکیفیت پژوهش   انجام شده با نمـره   ((   به عدد :                                                                      به حروف :                                                                                                                                                        ))  تأیید گردید .

 

عنوان

 

نام و نام خانوادگی

 
امضاء

 

 

    استاد راهنما

 

 

 

 

    استاد مشاور

 

 

 

 

   استاد مشاور

 

 

 

 

    عضو هیئت داوران

 

 

 

 

    عضو هیئت داوران

 

 

 

 

معاون آموزشی و پژوهشی