Skip to content

پنجاه و دومین جلسه شورای پژوهشی

 جلسه مجازی  شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی به درتاریخ 1400/5/10برگزارگردید. پس ازبررسی واظهار نظر اعضا، مقررگردید اصلاحات پیشنهاد شده به مجریان منعکس شود تا آنها را اعمال و یا پاسخ های خودرا جهت اقدامات بعدی به این مرکز ارائه دهند.

 

طرح های مطرح شده در شورا:

1-مقایسه طب سوزنی و لیزر پر توان بر درد و ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن گردن، یک مطالعه کارآزمایی بالینی

2-تدوین راهنمای بالینی مسمومیت با فسفید آلومینیوم در اورژانس پیش بیمارستانی

3- بررسی تاثیرهالوپریدول وریدی برکنترل درد پس ازعمل جراحی شکستگی دیستال رادیوس