Skip to content

سال 95

شکستگی مفصل هیپ                                                              مورخ : 1/5/95                             دبیر علمی: دكترشایسته آذر

کنگره تازه های جراحی دست،آرنج ،شبکه بازویی         مورخ : 4/6/95                          دبیر علمی: دکترمهران رضوی پور

آسیب های ورزشی شانه، زانو                                              مورخ :  14/11/95                          دبیر علمی: دکترزهرا مدنی