Skip to content

طرح های سال ۹۴

مجری طرح

عنوان طرح

ردیف

دکتر فرشته طالب پور

ساخت بافت استخوانی مهندسی شده با سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی غشاء آمنیوتیک انسان

۱

دکتر سلمان غفاری

بررسی کوتاه مدت نتایج تعویض کل مفصل هیپ انجام شده بین سال های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴در دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل

۲

دکتر سلمان غفاری

CBCdiff,CRP,ESRبررسی سیر به دنبال جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی در بیمارستان امام خمینی ساری

۳

دکتر فرزاد بزرگی

ارزیابی مقایسه ای یافته های بالینی و رادیولوژی در پيش بيني شکستگي آرنج در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني(ره)

۴

دکتر کاوه حدادی

بررسی اثر بخشی تجویز ویتامین D و الندرونات خوراکی در بیماران با کمردرد و تغییرات مودیک که تحت جراحی فیوژن کمری قرار گرفته اند.

۵

دکتر مهران رضوی پور

مقایسه درمانtennis elbow در دو روش conservative با celexibو multipleneedling

۶

دکتر سید محمد حسینی نژاد

مقایسه نتایج سی تی اسکن مغز در بیماران بالای ۶۰ سال با ترومای مینور بر اساس علائم بالینی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری در سال ۱۳۹۴

۷

دکتر سلمان غفاری

بررسی فراوانی و دلایل خارج کردن سخت افزارهای بیماران ارتوپدی در بیمارستانهای امام خمینی و بوعلي سيناي ساري در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴(۲۰۱۵ ميلادي)

۸

دکتر مسعود شایسته آذر

بررسی نتایج درمانی شکستگی پلاتو تیبیا به روش هیبرید با روشهای کلاسیک موجود

۹

دکتر سلمان غفاری

بررسی سیر ESR & CRP وCBCdiff به دنبال تعویض مفصل توتال هیپ در بیماران بیمارستان امام خمینی و بوعلی سینا ساری در سال۱۳۹۴-۱۳۹۵

۱۰

دکتر ایرج گلی خطیر

ارزیابی سطح ایمنی علیه تتانوس به روش TQS در مقایسه با روش بالینی و لزوم دریافت TIGو DT در بیماران ترومایی اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری
 

۱۱

دکتر سلمان غفاری

 بررسی ریسک فاکتورهای جوش خوردن تاخیری و جوش نخوردن شکستگی استخوان های دراز اندام تحتانی در بیمارستان امام ساری سال۹۳-۹۴

 ۱۲

دکتر محمد عابدی

مطالعه ای برای تعیین ضخامت بهینه کریستال بی جی او در سیستم برش نگاری رایانه ای نشر تک فوتونی

 ۱۳

دکتر مسعود شایسته آذر

  بررسی میزان شیوع آسیب های فراموش شده در بیماران با ترومای ماژور در بیمارستان امام خمینی در سال ۱۳۹۴

 ۱۴

دکتر مسعود شایسته آذر

 میزان اثر بخشی ریلیزسندرم کارپ در بیماران با درگیری متوسط و شدید براساس الکترودیاستیک

 ۱۵

دکتر عبد الرسول علایی

 بررسی  ارتباط میان نتایج آزمایشگاهی و یافته های سونوگرافی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

 ۱۶

دکتر مسعود شایسته آذر

 بررسی اثر تزریق هورمون پاراتیروئید در بیماران دچار استئوپروزیس بعد از ۶ ماه

 ۱۷

دکتر سلمان غفاری

 بررسی ضایعات داخل مفصل زانو و عوامل مربوط به آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی زانو

 ۱۸

دکتر محمد حسینی نژاد

 استفاده از D-dimerو CRP بعنوان یک تست پیش گویی کننده در بیماران بااسیب خفیف سر..

 ۱۹

دکتر علی عیسی پور

 بررسی وضعیت تکرر ادرار شبانه در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات متعاقب درمان با سلکوکسیب در بیمارستان امام ساری در طی سال ۱۳۹۳ -۹۴

 ۲۰

دکتر عبد الرسول علایی

 بررسی ارتباط بین شدت و وسعت استروک ایسکمیک مغز با واریاسیون های آناتومیک شریان مغزی مياني(MCA)

 ۲۱

دکتر سلمان غفاری

 

 

 بررسی نتایج کوتاه مدت دو روش بازسازی رباط صلیبی قدامی با endobottom وrjid Fix در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان امام خمینی(ره)

 ۲۲

دکتر سلمان غفاری

 

 

 بررسی فراوانی آسیب های ارتوپدی و عوامل مربوطه در کودکان مراجعه کننده به اورژانس ارتوپدی بیمارستان بوعلی سینای ساري در سال هاي ۹۴-۹۵

 ۲۳

دکتر سلمان غفاری

 

 

 بررسی فراوانی انواع مفصل تیبوفیبولار پروگزیمال در بیماران با شکستگی قوزکهای مچ پا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خميني و بوعلي سيناي ساري در سال هاي ۹۴-۹۵

 ۲۴

دکتر فاطمه جهانیان

 مقایسه تاثیر مورفین تزریقی با کتامین تزریقی با دوز پایین در بيماراني که با درد ناشي از شکستگي اندام به بخش اورژانس مرکز آموزشي درماني امام خميني ساري مراجعه ميکنند

 ۲۵

دکتر سلمان غفاری

 

 

 بررسی فراوانی آسیب های ارتوپدی در بیماران ترومایی مراجعه کننده با آسیب عروقی به بيمارستان امام خميني ساري در سال هاي ۹۴-۹۵

 ۲۶

دکتر سلمان غفاری

 

 

بررسی موارد آمپوتاسیون و عوامل مربوط در بخش ارتوپدی بیمارستان های امام خمینی و بوعلی سینای ساري در سال هاي ۹۴-۹۶ 

 ۲۷

دکتر مسعود شایسته آذر

بررسی شیوع شکایات شایع از متخصصین ارتوپدی در شهرستان ساری در سال های ۹۰-۹۳ 

 ۲۸

 

دکتر فرشته طالب پور

 

 

 

بررسی ارتباط بین تراکم حجم استخوانی (BMD) با پیشرفت استئوآرتریت زانو در جمعیت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ساری

 

 

 ۲۹

دکتر مسعود شایسته آذر

 بررسی شیوع استئوپروزیس در خانم های ۴۰-۶۰ ساله و ۶۰-۸۰ساله مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام در دی ماه ۹۴ الی شهریور۹۵

 ۳۰

دکتر سلمان غفاری

بررسی عملکرد اندام های تحتانی به دنبال درمان آسیب های شریانی درمقایسه شکستگی با شکستگی با در رفتگي 

 ۳۱

دکتر سلمان غفاری

بررسی نتایج کوتاه مدت درمان جراحی شکستگی های قوزک های مچ پا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و بوعلي سيناي ساري در سالهاي ۹۱-۹۴ 

 ۳۲

دکتر مسعود شایسته آذر

بررسی واکنش پاتولوژیک و مسمومیت با فلزات بعد از کارگذاری بدن بیماران 

 ۳۳

 

 دکتر مهران رضوی پور

 

مقایسه تاثیر آسپرین و کلگزان در پیشگیری از ترومبوز ورید های عمقی در بیماران دچار Ankle sprain و بی حرکتی به صورت SCL: کارآزمایی بالینی

 ۳۵

دکتر مسعود شایسته آذر

بررسی شیوع استئوپروزیس در خانم های ۴۰-۶۰ ساله و ۶۰-۸۰ساله مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام در دی ماه ۹۴ الی شهریور۹۵

 ۳۶

دکتر سید محمد حسینی نژاد

 بررسی نقش گرافی قفسه سینه در بیماران با ترومای متعدد مراجعه کننده به بخش اورِانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال ۱۳۹۴

 ۳۷

دکتر سید اسماعیل شفیعی

 بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با پارگی غیربرخوردی رباط صلیبی قدامی در مردان ورزشکاران استان مازندران در سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۴

 ۳۸