Skip to content

اولویت های پژوهشی

مرکز تحقیقات ارتوپدی در فیلدهای پژوهشی ذیل فعالیت دارد:

1-تعویض مفصل

2- استئوپروز

3-تروما