Skip to content

سمینار 96

1. تومورهای بافت نرم                          مورخ : 08/6/96                    دبیر علمی: دکتراسمعیل نژادگنجی

2. بازسازی استخوان ونسج نرم              مورخ : 22/4/96                    دبیر علمی: دکترمهران رضوی پور

3. استئوپروز                                       مورخ :  13/7/96                  دبیر علمی: دكترشایسته آذر